Ne 12,1-7

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Rodowody: Kapłani i lewici za Zorobabela i Jozuego
12 1 A oto są kapłani i lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i Jozuem: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz*, 2 Amariasz, Malluk, Chattusz, 3 Szekaniasz, Charim*, Meremot, 4 Iddo, Ginneton*, Abiasz, 5 Mijjamin, Maadiasz, Bilga, 6 Szemajasz oraz Jojarib, Jedajasz, 7 Sallu, Amok, Chilkiasz, Jedajasz. - To byli zwierzchnicy kapłanów. A bracia ich za dni Jozuego,


Przypisy

12,1 - Inny niż bohater księgi.
12,3 - Popr. wg wiersza 15.
12,4 - Imię popr. wg Wlg.

Zobacz rozdział