Ne 12,10

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Arcykapłani od Jozuego do Jadduy
12 10 A Jozue był ojcem Jojakima, Jojakim był ojcem Eliasziba, Eliaszib - Jojady,


Zobacz rozdział