Ne 7,28

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 28 mężów z Bet-Azmawet - czterdziestu dwóch;


Zobacz rozdział