Ne 7,29

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 29 mężów z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot - siedmiuset czterdziestu trzech;


Zobacz rozdział