Ne 7,43

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 43 Lewici: synów Jozuego z linii Kadmiela, Binnuja*, Hodwy* - siedemdziesięciu czterech.


Przypisy

7,43 - "Binnuja", popr. wg apokr. 3 Ezd 5,26; Wlg: "synów" i tu kończy wiersz 43; "Hodwy" - w rkp: "Hodiasza".

Zobacz rozdział