Ne 12,31-43

OSTATNIE DZIEŁO WSPÓLNE EZDRASZA I NEHEMIASZA
Poświęcenie muru
12 31 I wprowadziłem zwierzchników Judy przed* mur, i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne. Jeden szedł* wzdłuż muru* w prawo ku Bramie Śmietników. 32 Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy 33 oraz Azariasz, Ezdrasz*, Meszullam, 34 * Juda, Mijjamin*, Szemajasz, Jeremiasz 35 spośród kapłanów z trąbami; a Zachariasz - syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa - 36 i bracia jego: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Chanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a pisarz Ezdrasz szedł przed nimi. 37 Dalej posuwali się oni ku Bramie Źródlanej, następnie poszli wprost przed siebie w kierunku* stopni do Miasta Dawidowego, po drodze w górę przy murze obok* pałacu Dawidowego, aż do Bramy Wodnej na wschodzie. 38 Drugi chór dziękczynny - a ja byłem za nim oraz połowa zwierzchników* ludu - szedł wzdłuż muru w lewo* obok Wieży Piekarników aż do Muru Szerokiego, 39 dalej obok Bramy Efraimskiej ku Bramie Jeszańskiej* i ku Bramie Rybnej oraz wieży Chananeela, Wieży Seciny* aż do Bramy Owczej; a stanęli przy Bramie Więziennej. 40 Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną; 41 a kapłani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z trąbami 42 oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Jizrachiasz był [ich] kierownikiem. 43 W owym dniu złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość; również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka.


Przypisy

12,31 - "Przed mur", patrząc ze strony miasta; Wlg: "na mur". Procesje posuwały się prawdopodobnie po nasypie wzmacniającym od strony miasta mur i przeznaczonym dla obrońców. "Szedł" - popr. wg wiersza 38. Punktem wyjścia obu chórów była brama nad Doliną. "Wzdłuż muru" - Wlg: "po murze".
12,33 - Inny niż bohater księgi.
12,34 - Wlg: wiersz 33b; odtąd aż do końca rozdziału numeracja wierszy hebr. jest o jeden stopień wyższa niż wierszy łacińskich. "Mijjamin" - popr. wg wierszy 5 i 17.
12,37 - "W kierunku" - Wlg: "po stopniach". "Obok pałacu" - Wlg: "nad pałacem".
12,38 - "Połowa zwierzchników..." - uzupełnione wg wiersza 32. "W lewo" - popr. wg wiersza 31.
12,39 - "Jeszańskiej" - por. Ne 3,6; "Seciny" - por. Ne 3,1.

Zobacz rozdział