Oz 1

Tytuł
1 1 Słowo Pańskie skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za dni królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza oraz króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasza*.
SYMBOLICZNE ZNACZENIE MAŁŻEŃSTWA OZEASZA
Małżeństwo i dzieci Ozeasza
2 Gdy rozpoczął Pan przemawiać przez Ozeasza, rzekł do niego: «Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, i [bądź ojcem] dzieci nierządu*; kraj bowiem uprawiając nierząd - odwraca się od Pana». 3 Poszedł więc i wziął za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ta poczęła i urodziła mu syna. 4 I rzekł Pan do niego: «Nadaj mu imię Jizreel*, bo niewiele czasu upłynie, a pomszczę na domu Jehu krwawe zbrodnie w Jizreel i kres położę królestwu domu Izraela. 5 W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Jizreel». 6 Poczęła znowu i porodziła córkę. Rzekł do niego [Pan]: «Nadaj jej imię Lo-Ruchama* - bo domowi Izraela nie okażę już więcej litości ani im nie przebaczę. 7 Domowi jednak Judy okażę swą litość, znajdą ratunek we mnie, w Panu, Bogu swoim. Nie ocalę ich jednak przy pomocy łuku i miecza ani też wojny, koni czy jeźdźców». 8 Gdy przestała karmić córkę - Lo-Ruchama - poczęła znowu i porodziła syna. 9 Rzekł Pan: «Nadaj mu imię Lo-Ammi*, bo wy nie jesteście mym ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem.


Przypisy

1,1 - Ozeasz rozpoczął swą działalność za panowania Jeroboama II, a kontynuował za jego następców, prawdopodobnie aż do upadku Samarii w roku 721.
1,2 - Opinia o matce przechodzi na dzieci; por. Ez 16,44; Syr 41,5-13. O symbolice małżeństwa Ozeasza - zob. Wstęp.
1,4 - Imię prorocze (por. Iz 1,26n) znaczy: "Bóg sieje"; por. Oz 2,24n; zbrodnie w Jizreel - aluzja do wymordowania rodziny królewskiej przez Jehu; por. 2 Krl 9,7-10; 2 Krl 10,1-11.28-31; 2 Krl 17,2n.
1,6 - Lo-Ruchama = Dla której nie ma miłosierdzia.
1,9 - Lo-Ammi = Nie-mój-lud. Dwa następne wiersze Wlg - numeracja 1,10n.

Zobacz rozdział