Oz 10

GRZECHY I KARA ZA NIE
Nastąpi zniszczenie ołtarzy i stel
10 1 Izrael był jak dorodny krzew winny*, przynoszący wiele owoców: lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. 2 Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! On ich ołtarze rozwali i stele powywraca. 3 Powiedzą wtedy: My nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali - zresztą, cóż nam król pomoże? 4 Nieustanne słowa, pochopne przysięgi, zawierane przymierza, a sąd się pleni jak chwast trujący* pośród bruzd na polach. 5 Z powodu cielca w Bet-Awen* mieszkańców Samarii ogarnie trwoga; chodzi w żałobie jej naród, lamentują kapłani, bojąc się o jego blask, że mu zostanie odjęty. 6 On sam zostanie zabrany do Asyrii jako danina dla Wielkiego Króla; Efraim okryje się hańbą, Izrael zawstydzi się z powodu swego zamysłu*. 7 Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody. 8 Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen - grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: «Przykryjcie nas!» a wzgórzom: «Padnijcie na nas!»*
Kara na Gibea
9 Od dni Gibea* grzeszysz, Izraelu! Dotąd się nie zmienili - czyż nie dosięgnie wojna przestępców z Gibea? 10 Przyjdę, aby im karę wymierzyć; ludy przeciw nim się zbiorą, by ich ukarać za podwójną winę*.
Groźby nawołujące do nawrócenia
11 Efraim jest jak pojętna jałowica, która chętnie pracuje przy młocce; Ja mu sam włożę jarzmo na wspaniałą szyję, sam Efraima zaprzęgnę, orać będzie Juda, Jakub zaś będzie bronował. 12 Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć. 13 Dlaczego uprawiacie zło, zbieracie nieprawość i spożywacie owoce kłamstwa? Ponieważ nadzieję złożyłeś w twych rydwanach* i mnóstwie twoich wojowników - 14 w miastach twoich podniesie się wrzawa, zburzone będą wszystkie twoje twierdze, jak Szalman* zniszczył Bet-Arbel* w czasie wojny, gdy matka została rozsiekana wraz z dziećmi. 15 Tak ci uczynię*, domu Izraela; za twoją złość niezmierzoną: zginie na zawsze król Izraela.


Przypisy

10,1 - Por. Iz 5,1-7.
10,4 - Mowa o grożącym za to wszystko sądzie Bożym.
10,5 - Zob. Oz 4,15.
10,6 - "Wielkiego Króla" - zob. Oz 5,13; "zamysłu" - wielu popr. na "bożka".
10,8 - Por. Iz 2,10; Łk 23,30; Ap 6,16.
10,9 - Zapewne aluzja do Sdz 19.
10,10 - Por. Oz 10,5 lub 1 Sm 10,23n; Sdz 19. Zwrot różnie tłumaczony, np. w sensie "ciężkiej" (por. Jr 2,13) lub w odniesieniu do cudzołóstwa i zabójstwa w Sdz 19,25-28.
10,13 - Popr. wg LXX; hebr.: "drogach".
10,14 - "Szalman"; prawdopodobnie Salamanu, król Moabu, współczesny Tiglat-Pileserowi III; inni popr.: "jak Szallum - dom Jeroboama" (por. 2 Krl 15,10.15); "Bet-Arbel" albo "Irbid" - miasto w Gileadzie.
10,15 - Tekst popr.

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Ozeasza

Oz

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Jak poznać Boga?

Jak poznać Boga?