Oz 10,14

GRZECHY I KARA ZA NIE
Groźby nawołujące do nawrócenia
10 14 w miastach twoich podniesie się wrzawa, zburzone będą wszystkie twoje twierdze, jak Szalman* zniszczył Bet-Arbel* w czasie wojny, gdy matka została rozsiekana wraz z dziećmi.


Przypisy

10,14 - "Szalman"; prawdopodobnie Salamanu, król Moabu, współczesny Tiglat-Pileserowi III; inni popr.: "jak Szallum - dom Jeroboama" (por. 2 Krl 15,10.15); "Bet-Arbel" albo "Irbid" - miasto w Gileadzie.

Zobacz rozdział