Ps 129

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 129(128)*
Uciśniony Izrael wzywa Bożej pomocy
1 Pieśń stopni.
Bardzo mnie gnębili od mojej młodości* -
niech powie Izrael -
2 bardzo mnie gnębili od mojej młodości,
lecz nie zdołali mnie przemóc.
3 Poorali mój grzbiet oracze,
wyżłobili długie bruzdy*.
4 Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał
więzy występnych.
5 Niech się zawstydzą i odstąpią
wszyscy, co nienawidzą Syjonu.
6 Niech się staną jak trawa na dachu,
która usycha, zanim ją wyplenią*.
7 Nie napełni nią kosiarz swej ręki
ani ten, co zbiera snopy - swojego zanadrza.
8 Nie powiedzą także przechodnie:
«Błogosławieństwo Pańskie nad wami!»
«Błogosławimy wam w imię Pana!»*Przypisy

129,1 - Ps 129 Pieśń pielgrzymów, o motywach ufności, i złorzeczenie pod adresem niegodziwych.
129,1 - Tj. od czasu pobytu w niewoli egipskiej - Jr 2,2; Oz 2,17; Oz 11,1.
129,3 - Mowa o karze cielesnej - Iz 51,23.
129,6 - Por. Iz 37,27; Jk 1,9n.
129,8 - Por. Ps 118[117],26; Rt 2,4.