Ps 147-150

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 147(146-147)*
Hymn dziękczynny ocalonego ludu
1 <Alleluja>*.
Dobrze jest grać naszemu Bogu,
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.
2 Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela*;
3 On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
4 On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu*.
5 Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.
6 Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi*.
7 Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu,
grajcie Bogu naszemu na harfie.
8 * On niebo okrywa chmurami,
deszcz przygotowuje dla ziemi;
sprawia, że góry wypuszczają trawę
<i zioła, by ludziom służyły>;
9 On daje pokarm bydłu,
pisklętom kruka to, o co wołają.
10 Nie kocha się w sile rumaka;
nie ma też upodobania w goleniach męża.
11 Podobają się Panu ci, którzy się Go boją,
którzy wyczekują Jego łaski.

(Wlg: 147)
12 Chwal, Jerozolimo, Pana,
chwal Boga twego, Syjonie!
13 Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie*.
14 Zapewnia pokój twoim granicom,
nasyca ciebie najlepszą pszenicą*.
15 Na ziemię zsyła swoje orędzie,
mknie chyżo Jego słowo.
16 On daje śnieg niby wełnę*,
a szron jak popiół rozsiewa.
17 Ciska swój grad jak okruchy chleba;
od Jego mrozu ścinają się wody.
18 Posyła słowo swoje i każe im tajać;
każe wiać swemu wiatrowi, a spływają wody.
19 Obwieścił swoje słowa Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
20 Żadnemu narodowi tak nie uczynił:
o swoich wyrokach ich nie pouczył*.
Alleluja.

PSALM 148*
Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana!
1 Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!*
2 Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
3 Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
4 Chwalcie Go, nieba najwyższe*
i wody, co są ponad niebem:
5 niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone*,
6 utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie*.
7 Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny*,
8 ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,
9 * góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
10 dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
11 królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
12 młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą
13 niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem
14 i pomnaża moc* swojego ludu.
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela - ludu, który Mu jest bliski.
Alleluja*.

PSALM 149*
Posłannictwo Izraela
1 Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową* Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.
2 Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
3 Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze*.
4 Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.
5 Niech się weselą święci wśród chwały,
niech się cieszą na swoich sofach!*
6 Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku:
7 * aby dokonać pomsty wśród pogan
i karania pośród narodów;
8 aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;
9 by wypełnić na nich pisany wyrok:
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.

PSALM 150*
Alleluja!
1 Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!*
2 Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
3 Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
4 Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!*
5 Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
6 Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.Przypisy

147,1 - Ps 147[146-147] Hymn pochwalny.
147,1 - LXX dod.: "Chwalcie Pana".
147,2 - Powracających z niewoli babilońskiej (Ps 51[50],20; Iz 11,12; Iz 60,1nn).
147,4 - Por. Iz 40,26.
147,6 - Por. Ps 145[144],14; Ps 146[145],8-9; Iz 40,29; Łk 1,52.
147,8 - Motywy Ps 104[103],14.21 (Łk 12,24). Ostatnie słowa w. 8 dodane wg Ps 104[103],14; hebr. je opuszcza w tym miejscu.
147,13 - Por. Ne 3,1-32; Ne 7,4.72; Ne 11,1n.
147,14 - Por. Iz 60,17nn.
147,16 - Obrazy te zob. także w Iz 1,18; Dn 7,9. Psalmista opisuje tu rzadsze w Palestynie zjawiska atmosferyczne okresu deszczów (ww. 16-17). Zastosowanie - por. Iz 55,10n.
147,20 - Por. Pwt 4,7n
148,1 - Ps 148 Hymn pochwalny (por. Dn 3,52-90; Ap 5,13).
148,1 - Por. hymn anielski w Łk 2,14; (Ps 19[18],2).
148,4 - Dosł.: "niebiosa niebios". Motywy w. 2 por. także w Ps 103[102],20n. O "wodach ponad niebem" zob. przypis do Ps 33[32],7.
148,5 - Por. Ps 33[32],9; Iz 48,13
148,6 - Por. Ps 93[92],1; Ps 96[95],10; Jr 31,35n.
148,7 - Dosł.: "otchłanie". O praoceanie por. Rdz 49,25; Ps 36[35],7.
148,9 - Por. Iz 43,20; Iz 44,23.
148,14 - Dosł.: "róg" jak w Ps 89[88],18. "Alleluja" opuszczają przekłady starożytne.
149,1 - Ps 149 Hymn pochwalny.
149,1 - Por. Iz 42,10nn.
149,3 - Jako wyraz głębokiej radości, przejawiającej się także w uroczystościach liturgicznych.
149,5 - W starożytności przy ucztach zajmowano miejsca półleżące, na sofach; tutaj chodzi o ucztę niebieską, przedstawioną na sposób ziemskiej. Tekst jednak niepewny, różnie tłumaczony.
149,7 - Aluzja do zapowiedzi u proroków kary na narody obce (zob. szczególnie Ez 25,14; Za 9,13-16).
150,1 - Ps 150 Hymn pochwalny, stanowiący końcową doksologię całego Psałterza.
150,1 - Tj. w sferze nieba (Ps 29[28],9; Ps 148,1).
150,4 - Zob. Ps 149,3 z przypisem (Wj 15,20).

Powiązane utwory

Śpiewajcie Panu pieśń nową ks. Zbigniew Piasecki - Ps 149

Exsultate Deo - 1-głosowy

Wszystko, co żyje ks. Joseph Gelineau - Ps 150

Exsultate Deo; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Chwalcie Pana wszyscy Franciszek Lorenc - Ps 148

Chorał śląski; Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej; Droga do Nieba - 1-głosowy

Canticum novum Józef Świder - Ps 149,1

Będę błogosławił Pana ks. Ireneusz Pawlak - Ps 148

Exsultate Deo - 1-głosowy

Alleluja, alleluja! Chwalcie Pana ks. Stanisław Ziemiański - Ps 147

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Alleluja, alleluja Elisabeth Baranger - Ps 148

Exsultate Deo - - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

Alleluja! Chwalcie Pana u świątyni bram Ps 150

Exsultate Deo - - 1-głosowy

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Jak poznać Boga?

Jak poznać Boga?