Ps 33[32],6

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 33(32)*
Bóg władcą świata
6 Przez słowo Pana powstały niebiosa
i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego*.Przypisy

33,1 - Ps 33 Hymn prawdopodobnie pochodzenia liturgicznego.
33,6 - Aluzja do Rdz 1,6.14 (por. Ps 8,4). "Zastępy" oznaczają gwiazdy stworzone przez Boga (por. Ps 147[146],4; Iz 40,26). W NT por. J 1,3; Kol 1,16.