Pwt 10,6-9

WSTĘPNE MOWY MOJŻESZA
Arka Przymierza, wybór Lewiego
10 6 * Izraelici wyszli z Beerot, posiadłości synów Jaakana, i udali się do Mosery. Tam umarł Aaron i tam go pogrzebano, a jego syn, Eleazar, został zamiast niego kapłanem. 7 Stamtąd wyruszyli do Gudgoda, a z Gudgoda do Jotbata, kraju obfitującego w potoki. 8 W tym czasie wybrał Pan pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pańskiego, by stali przy Panu, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu, [co dzieje się] aż do tego dnia*. 9 Dlatego Lewi nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci, gdyż dziedzictwem jego jest Pan, jak powiedział do niego Pan, Bóg twój.


Przypisy

10,6 - (Pwt 10,6-9) - Urywek ten, przerywający tok opowiadania, pochodzi zapewne z późniejszych czasów.
10,8 - Por. Lb 1,48-53; Lb 3,1-10; Lb 4,1-33.

Zobacz rozdział