Rdz 33,18

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Jakub w Sychem
33 18 Wreszcie Jakub po powrocie z Paddan-Aram dotarł szczęśliwie do Sychem* w Kanaanie. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta,


Przypisy

33,18 - Inni tłum.: "do Salem, miasta Sychema".

Zobacz rozdział