Rdz 33,19

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Jakub w Sychem
33 19 nabył od synów Chamora, ojca Sychema, za sto kesitów* kawał pola, na którym rozbił swe namioty.


Przypisy

33,19 - Tzn. Sztuk srebra. Inni tłum.: "jagniąt" (por. Hi 42,11).

Zobacz rozdział