Rdz 35,21

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Jakub w Betel i w Mamre
35 21 Izrael wyruszył w drogę i rozbił namioty poza Migdal-Eder.


Zobacz rozdział