Rdz 36,15

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Potomkowie Ezawa - Edomici
36 15 Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów*: Teman, Omar, Sefo, Kenaz,


Przypisy

36,15 - Wyraz "naczelnik" powtarza się przed imionami męskimi w wierszach 15-18.29n.40-43.

Zobacz rozdział