Rdz 36,25

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Potomkowie Ezawa - Edomici
36 25 A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.


Zobacz rozdział