Rdz 36,27

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Potomkowie Ezawa - Edomici
36 27 Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.


Zobacz rozdział