Rdz 46,11

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie
46 11 Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.


Zobacz rozdział