Rdz 46,16

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie
46 16 Synowie Gada: Sifion*, Chaggi, Szuni, Esbon, Eri, Arodi i Areli.


Przypisy

46,16 - Inni za przekł. staroż.: "Sefon" (por. Lb 26,15).

Zobacz rozdział