Rdz 46,21

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE POTOMKÓW JAKUBA
Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie
46 21 Synowie Beniamina: Bela, Beker, Aszbel, Gera, Naaman, Echi*, Rosz*, Muppim*, Chuppim i Ard. -


Przypisy

46,21 - Inni za Lb 26,38n; 1 Krn 8,1.5: Achiram, Szefufan (bez Muppim).

Zobacz rozdział