Rdz 26,15

DZIEJE PATRIARCHÓW IZRAELSKICH
DZIEJE JAKUBA, SYNA IZAAKA
Izaak w Gerarze. Przymierze z Abimelekiem
26 15 zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca, Abrahama, niegdyś wykopali.


Zobacz rozdział