Rz 15,26

OBOWIĄZKI CHRZEŚCIJAN
EPILOG
Plany misyjne Apostoła
15 26 Macedonia i Achaja bowiem uznały za stosowne zebrać składkę na rzecz świętych w Jerozolimie.


Zobacz rozdział