Rz 6,7

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
UWOLNIENIE OD GRZECHU
Chrzest to śmierć grzechowi
6 7 Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu*.


Przypisy

6,7 - Zasada ogólna: śmierć cielesna kończy możliwość grzeszenia.

Zobacz rozdział