Rz 9,25

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
IZRAEL A USPRAWIEDLIWIENIE Z WIARY
O łasce rozstrzyga wybór Boży: Jakub i Ezaw
9 25 Mówi o tym u Ozeasza*: Nazwę "lud nie mój" - ludem moim, i "nie umiłowaną" - umiłowaną.


Przypisy

9,25 - Oz 1,9; Oz 2,1.25.

Zobacz rozdział