Rz 6,23

EWANGELIA PRZYNOSI USPRAWIEDLIWIENIE I ZBAWIENIE WSZYSTKIM LUDZIOM
UWOLNIENIE OD GRZECHU
Owoce grzechu a owoce sprawiedliwości
6 23 Albowiem zapłatą* za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


Przypisy

6,23 - Dosł.: "żołdem".

Zobacz rozdział