Wj 6,6

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Drugi opis powołania Mojżesza
6 6 Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary.


Zobacz rozdział