Wj 6,3

UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
IZRAEL W EGIPCIE
Drugi opis powołania Mojżesza
6 3 Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe*, nie objawiłem im.


Przypisy

6,3 - Zob. Wj 3,14. Teraz dopiero Bóg zrealizuje obietnice poczynione patriarchom.

Zobacz rozdział