Łk 18,17

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
TRZECI OKRES PODRÓŻY DO JEROZOLIMY
Jezus przyjmuje dzieci*
18 17 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego».


Przypisy

18,15 - Por. Mt 19,13nn; Mk 10,13-16.

Zobacz rozdział