Łk 23,30

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Droga krzyżowa*
23 30 Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas!*


Przypisy

23,26 - Por. Mt 27,31n; Mk 15,20nn; J 19,17.
23,30 - Oz 10,8.

Zobacz rozdział