Łk 11,2-4

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Modlitwa
11 2 * A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! 3 Naszego chleba powszedniego* dawaj nam na każdy dzień 4 i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».


Przypisy

11,2 - Por. Mt 6,9-13.
11,3 - Inni tłum.: przyszłego (= eschatologicznego). Z myślą o Eucharystii.

Zobacz rozdział