Łk 12,8-9

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
PIERWSZY OKRES PODRÓŻY
Kwas faryzeuszów. Męstwo w ucisku*
12 8 A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; 9 a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.


Przypisy

12,1 - Por. Mt 16,5-12; Mk 8,14-21.