Łk 22,21-24

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Zapowiedź zdrady*
22 21 Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. 22 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany». 23 A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić.
Spór o pierwszeństwo
24 Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być największy.


Przypisy

22,21 - Por. Mt 26,20-25; Mk 14,17-21; J 13,18.21-30.

Zobacz rozdział