Łk 9,1-2

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Pierwsze wysłanie Apostołów*
9 1 Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. 2 I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.


Przypisy

9,1 - Por. Mt 10,5-16 z przypisami; Mk 6,7-13.

Zobacz rozdział