1 Krl 11,1-3

KU SCHYŁKOWI
Niewierność Salomona wobec Pana
11 1 Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki*, 2 z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: «Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom»*. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, 3 tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych*. Jego żony uwiodły więc jego serce.


Przypisy

11,1 - Moabici i Ammonici w południowym Zajordaniu. Edomici na południe od Morza Martwego. Sydon - miasto Fenicjan nad Morzem Śródziemnym u stóp Libanu. Chetyci we wschodniej Azji Mniejszej, niegdyś władali Syrią i Palestyną.
11,2 - Por. Pwt 7,3n.
11,3 - Wschodnia przesadnia, podkreślająca przepych dworu króla. Por. Hi 1,3.

Zobacz rozdział