1 Krl 12,29

ROZŁAM KRÓLESTWA
Jeroboam wprowadza kult bałwochwalczy
12 29 Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan.


Zobacz rozdział