1 Krl 15,9-12

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Asa, król Judy (911-870)*
15 9 Asa, król Judy, objął władzę w dwudziestym roku [panowania] Jeroboama, króla Izraela, 10 i królował w Jerozolimie w ciągu czterdziestu jeden lat. Jego matce było na imię Maaka*, córka Abiszaloma. 11 Asa czynił to, co jest słuszne w oczach Pana, tak jak jego przodek Dawid*, 12 gdyż kazał wysiedlić z kraju uprawiających nierząd sakralny* i usunął wszelkie bożki, które zrobili jego przodkowie.


Przypisy

15,9 - Por. 2 Krn 14,1-16,14.
15,10 - Była to w rzeczywistości babka Asy, zachowująca zapewne godność królowej-matki. Część rkp LXX poprawia na "Ana".
15,11 - Por. 2 Krn 14,1-3.
15,12 - Por. 1 Krl 14,24.

Zobacz rozdział