1 Krl 2,26.35

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Salomon wzmacnia swą władzę i wypełnia testament ojca
2 26 Kapłanowi zaś Abiatorowi król rozkazał: «Idź do Anatot, do posiadłości twojej, gdyż zasługujesz na karę śmierci, ale dziś ciebie nie zabiję, bo niosłeś Arkę Przymierza Pańskiego wobec mego ojca Dawida i dotknęło cię to całe cierpienie, które dotknęło mego ojca»*. 35 Na jego miejsce król postawił na czele wojska Benajasza, syna Jojady, a kapłana Sadoka ustanowił arcykapłanem* na miejsce Abiatara.


Przypisy

2,26 - Por. 1 Sm 22,20-23.
2,35 - Wg LXX.

Zobacz rozdział