1 Krl 4

RZĄDY SALOMONA
Ustanowienie administracji państwowej
4 1 Król Salomon był królem nad całym Izraelem. 2 * A oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan. 3 Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy*, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik*. 4 Benajasz, syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kapłani. 5 Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla. 6 Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo. 7 Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku. 8 A oto ich imiona: Ben-Chur na górze Efraima. 9 Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan*. 10 Ben-Chesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Chefer*. 11 Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona*. 12 Baana, syn Achiluda - Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany*. 13 Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram. 14 Achinadab, syn Iddo - Machanaim*. 15 Achimaas - u Neftalego; on również wziął za żonę córkę Salomona Basmat. 16 Baana, syn Chuszaja u Asera, łącznie ze wzgórzami*. 17 Joszafat, syn Paruacha, u Issachara. 18 Szimei, syn Eli, u Beniamina. 19 Geber, syn Uriego, w kraju Gilead - ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju*... 20 Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.


Przypisy

4,2 - Por. 2 Sm 8,16; 2 Sm 20,24.
4,3 - "Sziszy" - w 2 Sm 20,25: "Szewy"; "pełnomocnik" - zob. 2 Sm 8,16.
4,9 - Okolice na północny zachód od Jerozolimy.
4,10 - Judea.
4,11 - Zachodnia część równiny Jizreel, tj. Ezdrelon.
4,12 - Pas od Karmelu do jeziora Genezaret.
4,14 - Południowe Zajordanie.
4,16 - Inni widzą tu nazwę miejscowości "Bealot" (por. Joz 15,24).
4,19 - Tu być może wypadła nazwa "Gilead" lub "Gad".

Zobacz rozdział