1 Krn 14,3-7

DAWID KRÓLEM
Świetność rządów Dawida*
14 3 W Jerozolimie Dawid wziął sobie jeszcze żony i miał jeszcze synów i córki. 4 Oto imiona dzieci, które miał w Jerozolimie: Szammua, Szobab, Natan, Salomon, 5 Jibchar, Eliszua, Elpalet, 6 Nogah, Nefeg, Jafia, 7 Eliszama, Beeliada*, Elifelet.


Przypisy

14,1 - (1 Krn 14, 1-16) - Por. 2 Sm 5,11-25.
14,7 - W 2 Sm 5,16 występuje forma "Eliada".

Zobacz rozdział