1 Krn 18,11

DAWID KRÓLEM
Zwycięstwa Dawida*
18 11 Król Dawid poświęcił je również Panu wraz ze srebrem i złotem, które pobrał ze wszystkich narodów: z Edomu, Moabu, od Ammonitów, Filistynów i Amalekitów.


Przypisy

18,1 - (1 Krn 18, 1-17) - Por. 2 Sm 8,1-18 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział