1 Krn 9,39-44

RODOWODY POKOLEŃ PÓŁNOCNYCH
Ród Saula*
9 39 Ner był ojcem Kisza, Kisz - Saula, Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala. 40 Synem Jonatana był Meribbaal, a Meribbaal był ojcem Miki. 41 Synowie Miki: Piton, Melek i Tachrea*. 42 Achaz był ojcem Jary; Jara - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy. 43 Mosa był ojcem Binei; synem jego był Refajasz, synem jego Eleasa, synem jego Asel. 44 Asel miał sześciu synów; a ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz, i Chanan. To są synowie Asela.


Przypisy

9,35 - Powtórzenie 1 Krn 8,29-38.
9,41 - LXX, Wlg, syr. dod.: "i Achaz"; por. 1 Krn 8,35.

Zobacz rozdział