1 Krn 3,15n

GENEALOGIE
Królowie judzcy
3 15 Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan*, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum. 16 Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz.


Przypisy

3,15 - Raczej "Joachaz" (rkp, LXX).

Zobacz rozdział