1 Krn 5,40n

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Lewiego i arcykapłani
5 40 Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz - Josadaka*. 41 Josadak poszedł do niewoli, do której Pan wziął Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.


Przypisy

5,40 - Por. Ag 1,1; Ezd 7,1.

Zobacz rozdział