1 Mch 1,20-24

PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Pierwszy rabunek świątyni jerozolimskiej
1 20 Po zwycięstwie nad Egiptem w sto czterdziestym trzecim roku* Antioch wycofał się i z wielkim wojskiem wyruszył przeciw Izraelowi i przeciwko Jerozolimie. 21 W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty ołtarz i świecznik razem z tym wszystkim, co do niego należało, 22 stół pokładny, naczynia do ofiar płynnych, czasze, złote kadzielnice, zasłonę, wieńce, złote ozdoby świątynnej fasady - i wszystko połamał. 23 Zabrał srebro, złoto i kosztowne naczynia; zabrał też ukryte skarby, które odnalazł. 24 Zabrawszy to wszystko, odszedł do swojego kraju, a [w Jerozolimie] uczynił rzeź i przemawiał z ogromną pychą.


Przypisy

1,20 - Rok 169 przed Chr. Zob. 2 Mch 5,11-16.

Zobacz rozdział