1 Krl 15,2

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Panowanie Abijjama w Judzie (914-911)*
15 2 Trzy lata był królem w Jerozolimie, a jego matce było na imię Maaka, córka Abiszaloma.


Przypisy

15,1 - Por. 2 Krn 13,1-23.

Zobacz rozdział