1 Krn 13,6

DAWID KRÓLEM
Uroczyste wyprowadzenie arki z Kiriat-Jearim*
13 6 Potem Dawid i cały Izrael udali się do Baali*, ku Kiriat-Jearim, które jest w Judzie, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan spoczywający na cherubach.


Przypisy

13,1 - Por. 2 Sm 6,1-11 wraz z przypisami.
13,6 - Dawna nazwa Kiriat-Jearim; por. Joz 18,14.

Zobacz rozdział