1 Krn 24,7

DAWID KRÓLEM
Podział kapłanów
24 7 * Pierwszy los padł na Jojariba, drugi na Jedejasza,


Przypisy

24,7 - Por. Ne 12,1-7.

Zobacz rozdział