1 Krn 5,27

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Lewiego i arcykapłani
5 27 Synowie Lewiego*: Gerszon, Kehat i Merari.


Przypisy

5,27 - Wlg tu zaczyna rozdz. 6. Kronikarz podaje listę arcykapłanów z pokolenia Lewiego aż do niewoli babilońskiej; por. Rdz 46,11.

Zobacz rozdział